Home THIẾT BỊ

THIẾT BỊ

Thiết bị mài lỗ, mài mặt trong, mài phẳng, đánh bóng các sản phẩm kim loại, phi kim trong công nghiệp từ Engis Thiết bị chuẩn bị mẫu, cắt mẫu, mài mẫu, đánh bóng mẫu trong phòng thí nghiệm, phòng LAB